"Sveriges närmaste vildmark"

Biosfärområde Nedre Dalälven är ett unikt område. En stor älv med sjöar och vida fjärdar åtskilda av forsområden och deltalandskap som påverkar ett stort omland. Jordbruksmarken från tidig medeltid som fortfarande är ett öppe kulturlandskap och med Limes Norrlandicus, den biologiska Norrlandsgränsen, är mötet mellan nord och syd tydligare här än på något annat håll. Det innebär att vi har en större variation av arter än i något annat område i Skandinavien gällande däggdjur, fåglar och fiskar.

Om Biosfärområdet

image

Organisation

Nedre Dalälvens Intresseförening stod bakom ansökan
att bli ett Biosfärområde och ansvarar även för den löpande verksamheten. Mer...

image

Om landskapet

Nedre Dalälvsområdet är ett stort, varierat område som binds samman av många biologiska, sociala och kulturella faktorer. Mer...

image

Kulturmiljöer av riksintresse

Riksantikvarieämbetet ansvarar för att besluta om områden av riksintresse för kulturmiljövården. En del av dessa ligger i Biosfärområdet. Mer...

image

Skyddad natur

Vi är stolta och rädda om vår vackra natur och den biologiska mångfalden. I vårt område har vi ett stort antal skyddade områden genom parker, reservat och Natura 2000-områden. Här kan du läsa mer om dem med länkar till varje område. Mer...

image

Allemansrätten

Allemansrätten ger alla möjligheten att komma ut i skog och mark. Det är en rätt att värna om men innebär också vissa skyldigheter. Mer...

Biologisk myggkontroll

Om myggsituationen

Nedre Dalälven har länge varit känt för stora och återkommande stickmyggproblem. Många minns fortfarande de outhärdliga mängderna stickmyggor under sommaren 2000. Biologisk Myggkontroll har som mål att reducera mängderna översvämningsmyggor till acceptabla nivåer så att människorna ska kunna bo, leva och vistas vid Nedre Dalälven. Mer...