"Sveriges närmaste vildmark"

Leaderprojekt Gnista för glöd


Projektets övergripande syfte är att bidra till ökad hävd av älvängar och andra sidvallsängar och därigenom till nya och bevarade arbetstillfällen, en attraktivare landsbygd, större biologisk mångfald och förbättrade förutsättningar för turismen. Projektet syftar till att bidra till detta genom att inspirera och engagera lokala aktörer att i egen regi restaurera och hävda älvängar, förmedla kontakter mellan entreprenörer/lantbrukare, markägare och rådgivande organ, bereda tillfällen till utbyte av kunskaper och erfarenheter, lägga en grund för kommande restaureringsinsatser och för framtida nationella och internationella samarbeten samt att bidra till ytterligare förstärkning av varumärket Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven.
 
Projektets mål är att vid projekttidens slut ha bidragit till ökat engagemang och samarbeten för att öka hävden i området och till ökade kunskaper om bland annat regelverk, stöd, samarbetsformer och fördelar med hävd. Andra mål är att en grund har lagts för kommande restaureringsinsatser och för framtida nationella och internationella samarbeten.
 
Projektet består i att inspirera och engagera lokala lantbrukare och entreprenörer, t.ex. genom nätverkande, studiebesök, support och coachning. Förmedla kontakter mellan entreprenörer/lantbrukare och myndigheter som kommun och länsstyrelse med kompetens inom företagsrådgivning och lantbruksrådgivning. Identifiera och starta samverkan med kommunala näringslivsenheter. Skapa kontakter och sammanföra markägare, djurhållare och entreprenörer. Tillsammans med länsstyrelserna, Naturvårdsverket, markägare och andra aktörer lägga en grund för kommande restaureringsinsatser, bland annat genom att ta fram förslag på val av lokaler, genomförande av restaurering, förberedelser för efterföljande hävd, organisation, uppföljning av effekter på biologisk mångfald m.m. Lägga en grund för framtida nationellt och internationellt samarbete genom omvärldsanalys, partnersök och inledande kontakter.

Läs mer om projektet på Leader Nedre Dalälvens hemsida.