"Sveriges närmaste vildmark"

Bevara


Ett av kriterierna för att utnämnas till Biosfärområde är att "Det ska vara av betydelse för att bevara biologisk mångfald."

Färnebojärdens nationalpark utgör en stor del av kärnområdet och är känt för sin stora artrikedom. Vegetationen skiljer sig tydligt inom nationalparkens olika delar. I söder finns barrskogar och myrmarker av norrländsk karaktär medan vegetationen i norr är mer frodig med rika inslag av ädla lövträd, framförallt ek och lind. Djurlivet är artrikt och Färnebo%ärden är känd för sin fågelrikedom. Här häckar regelbundet mer än hundra arter, bland annat samtliga sju svenska hackspettarter, slaguggla, fiskgjuse och sångsvan.

Av däggdjuren finns starka stammar av älg, rådjur, hare och mård. Dessutom förekommer lodjur, bäver, utter och björn i området. Varg och järv har gästat området. Ett flertal sällsynta och hotade insektsarter lever i döda och döende träd, t.ex. cinnoberbagge, svartoxe, hårig taggbock och liten timmerman. Flera hotade arter har vid nedre Dalälven sitt starkaste fäste i Sverige, och i något fall i hela norra Europa (t.ex. urskogslöpare Platynus longiventris, rödlistad som starkt hotad). Bland de mest hotade arterna finns flera där riktade åtgärder krävs för att trygga artens fortlevnad i Sverige, och där Naturvårdsverket anslagit medel för att under de kommande åren genomföra artspecifika åtgärdsprogram. Följande åtgärdsprogram är/har varit fastställda av Naturvårdsverket eller är under utarbetande:

• Vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos)
• Strandskinnlav (Leptogium rivulare)
• Hårklomossa (Dichelyma capillaceum)
• Cinnoberbagge (Cucujus cinnaberinus)
• Svartoxe (Ceruchus chrysomelinus)
• Älvängslöpare (Platynus longiventris)
• Bredbandad ekbarkbock (Plagionotus detritus)

Av ovanstående arter är vitryggig hackspett, hårklomossa och cinnoberbagge dessutom upptagna i EU:s Art- och habitatdirektiv. Detsamma gäller också aspbarkgnagare (Xyletinus tremulicola) och rödhalsad brunbagge (Phryganophilus ruficollis).