"Sveriges närmaste vildmark"

Utveckla


Ett kriterium för att utnämnas som biosfärområde inom Unescos Biosfärprogram är att "Det ska ge möjlighet att undersöka och visa metoder för en hållbar utveckling på regional nivå."

Inom området Nedre Dalälven har under en lång följd av år bedrivits ett organiserat samarbete för att bevara och på ett långsiktigt hållbart sätt nyttja områdets höga natur- och kulturmiljövärden som resurser för bygdens ekonomiska utveckling. För att stärka samarbetet inom området bildades 1986 Nedre Dalälvens Intresseförening (NeDa), med kommuner och företag som medlemmar. Samtliga de nio kommuner som ingår i biosfärområdet är medlemmar i föreningen och har bidragit ekonomiskt och personellt till arbetet med att bilda biosfärområdet. En majoritet av områdets mark och vattenägare ingår som medlemmar i föreningen.

NeDa har till uppgift att med utgångspunkt från Nedre Dalälvens unika och höga natur- och kulturmiljökvaliteter samt det centrala och strategiska läget i landet verka för att:
• Övergripande ge regionen en positiv profilering
• Gagna medlemmarna
• Utveckla turismen
• Bidra till inflyttning av hushåll och företag

Utvecklingsarbetet ska ske med beaktande av de areella näringarnas intressen, natur-, kultur- och miljöintressen. 

Ända sedan 2001 har området vi verkar i jobbat med landsbygdsutveckling inom landsbygdsprogrammen. Nuvarande programperiods övergripande syfte är att främja en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar lokal utveckling vilket väl överensstämmer med biosfärområdets syfte. Leader är en metod för lokalt ledd utveckling där olika delar av samhället samarbetar för att utveckla den lokala ekonomin. I ett så kallat trepartnerskap samverkar föreningslivet med näringslivet och den offentliga sektorn, t.ex. kommunen, för att uppnå gemensamma mål.

Syftet med Leaderarbetet är att möjliggöra för dem som bor i en bygd att förverkliga sina egna idéer och visioner om hur bygden kan utvecklas. Detta sker genom att bland annat organisationer kan ansöka om medel för att genomföra olika utvecklingsprojekt. Leader Nedre Dalälven och Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven är skilda juridiska personer, men täcker in samma geografiska yta och delar på kontor och personal.

I januari 2016 fick Leader Nedre Dalälven 3 sin strategi godkänd av Jordbruksverket och beviljades därmed startbesked för den nya programperioden.