"Sveriges närmsta vildmark"

Hållbar vattenkraft i Dalälven

Länsstyrelsen i Dalarnas län har fått i uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten att, i samverkan med övriga länsstyrelser i Nedre Dalälven och vattenkraftsbranschen, planera för ”Hållbar vattenkraft i Dalälven”.

Nedan följer dokumentation från nätverksträffar och seminarier som anordnats i samarbete med Nedre Dalälvens Intresseförening.

 


Faktaunderlag, analyser och slutprodukter 

(2018-05-29)

Behovet av miljöåtgärder och vattenkraftens betydelse för samhällets energiförsörjning ska belysas och avvägas i förhållande till varandra, samtidigt som effekter på andra samhällsintressen beaktas. En mer utförlig beskrivning av bakgrund och syfte framgår av projektbeskrivningen. Kompletterande publikationer återfinns nedan i den tredje delrapporten och via länken "Analyser och slutprodukter" som hänvisar till projektet Hållbar vattenkraft i Dalälven. 

Projektbeskrivning & arbetsprocess (0.2 MB)

Dalälvens naturvärden - 2018:05 (20.3 MB)
Påverkan från vattenkraften, åtgärdsbehov och prioriterade miljöåtgärder är den tredje delrapporten från Länsstyrelsen i Dalarna. De två tidigare delrapporterna återfinns längre ned på denna sida.

 

Analyser och slutprodukter (länk till Hållbar Vattenkraft i Dalälven)
Projektet Hållbar vattenkraft i Dalälven listar på ovanstående länk olika publikationer över analyser och slutprodukter som bl.a. ska slutredovisas senast juni 2018.


Information om projekten LIV och Hållbar vattenkraft i Dalälven

(2018-04-04)

Resultaten från de senaste undersökningarna av lax, harr, asp och öring i Dalälven.

LIV - Laxfisk i Nedre Dalälven (3.68 MB)
Kalle Gullberg, Länsstyrelsen Gävleborg

HÅVD - Nuläge och åtgärdsförslag(0.27 MB)
Daniel Brelin, Länsstyrelsen Uppsala

Diskussionsunderlag förenklad förvaltningsplan (0.25 MB)

LIV - Inbjudan uppföljningstillfälle (0.20MB)

Information om uppföljningstillfälle (0.10MB)


Seminarium

(2017-04-04)

Under dagen berättades det om arbetet för hållbar vattenkraft i Dalälven. Seminariet behandlade Dalälvens naturvärden, vattenkraftens påverkan på dessa och vilka åtgärdsbehov som finns. Utförlig dokumentation från seminariumet finns nedladdningsbart nedan.

Vattenkraftens energivärden, produktion, reglerkraftnytta mm  (1.2 MB)
Per-Erik Sandberg, länsstyrelsen Dalarna

Prioriteringsordning för naturvärden (0.9 MB)
Ann-Louise Haglund, länsstyrelsen Dalarna

Inventering av kraftverk. Funktion av vandringsvägar vid flera kraftverk i rad (16.7 MB)
David Lundvall, länsstyrelsen Dalarna

Översvämningsberoende livsmiljöer  (0.8 MB)
Joel Berglund, länsstyrelsen Uppsala

Ekologiskt anpassad årsflödesdynamik (3.2 MB)
Länsstyrelsen, SMHI, Fortum, Vattenfall m.fl

Laxfiskar i vattnen (6.5 MB)
Karl Gullberg, länsstyrelsen Gävleborg

Beskrivning av vilka naturvärden som är högst prioriterade per område (1.2 MB)
Joel Berglund, länsstyrelsen Uppsala

Naturvärden och åtgärdsbehov (5.0 MB)
Joel Berglund, länsstyrelsen Uppsala

Hur går vi vidare med prioriteringar? (0.4 MB)
Per-Erik Sandberg, länsstyrelsen Dalarna


De två första delrapporterna

(2017-02-27)

Länsstyrelsen Dalarna har påbörjat ett arbete med en plan för att prioritera vilka miljöåtgärder vid Dalälvens vattenkraftverk och dammar som ger störst miljönytta. Nedan följer projektets två första delrapporter.

Dalälvens vattenkraftsystem - 2017:01 (4.4 MB)
Kulturhistorisk beskrivning av vattenkraftverk. Länsstyrelsen Dalarna. 

Dalälvens vattenkraftsystem - 2017:03 (13.9 MB)
Energiproduktion och reglerkraftnytta samt påverkan på vattenflöden och vattennivåer. Länstyrelsen Dalarna.