"Sveriges närmsta vildmark"

Samverkan mellan fiskets intressenter i Nedre Dalälven

Projektet syftar till att koordinera och arbeta tillsammans med områdets fiskevårdsområden, turistentreprenörer, markägare, kommuner och de som fiskar (ortsbefolkning och turister) för att stärka samverkan mellan dessa i frågor rörande fiskeförvaltning, fisketillsyn, prissättning, marknadsföring och andra frågor som intressenterna kan komma att lyfta under projektets gång.

Nedan följer dokumentation från nätverksträffar och seminarier som anordnats i projektet.


Havs- och Vattenmyndighetens m.fl. förslag till tidsplan för omprövning av vattenverksamhet

(2019-05-07)

Enighet har manifesterats på såväl nationell som regional och lokal nivå (se remissvar nedan) om hur hårt en senareläggning av omprövningen av vattenverksamhet i framförallt nedre delen av Dalälven (Bysjön till havsmynningen) slår mot det gedigna utredningsarbete och vetenskapliga forskningsarbete som har gjorts i älven. För att detta inte ska förlora aktualitet, och därmed mångmiljonbelopp i åtgärder och mantimmar samt en mycket stark lokal förankring, är det av yttersta vikt att omprövningsarbetet kommer igång så snart som möjligt. Länsstyrelserna har i sin remiss föreslagit 2024. Vi i nätverket ser gärna att det kommer igång ett par år tidigare för att upprätthålla tempo i de insatser som gjorts och påbörjats.

Östersjöälvar - utkast och synpunkter för tidsplan (0.11 MB)

Sportfiskarna - remissvar tidsplan (0.08 MB)

Svenska Naturskyddsföreningen - svar till Energimyndigheten gällande tidsplanen (0.21 MB)

WWF - synpunkter på förslag till tidsplan (0.17 MB)

Älvräddarna - synpunkter på förslag till tidsplan (0.56 MB)

Gävleborg, Uppsala och Dalarna - yttrande gällande tidsplanen (0.22 MB)

Naturskyddsföreningen Gävleborg - svar till Energimyndigheten gällande tidsplanen (0.13 MB)

Laxeleratorn i Älvkarleby - Studiebesök och nätverksträff  (0.22 MB)


Förenklad fiskeförvaltningsplan, kombinerat studiebesök och arbetsmöte 8

(2019-05-06)

Samtliga fvof:er i NeDa har inbjudits att medverka vid studiebesök på Vattenfalls R&D-anläggning, Laxeleratorn. Ett världsunikt testlaboratorium för försök gällande fiskvandring och passagelösningar förbi kraftverk. Följt av arbetsmöte kring det fortsatta arbetet med fiskeförvaltningsplanen. Henrik Thomke redogör för arbete med skrivelser och information inför remissförslaget till tidsplan för omprövningsarbetet med vattenverksamhet. Länsfiskekonsulent Kalle Gullberg meddelar att remissförslaget precis har offentliggjorts och att LIV-delen av Dalälven blivit tidigarelagd till 2024.

Synpunkter HARO:53000 - förslag tidsplan Nedre Dalälven (0.31 MB)

NeDa-kommunernas respons och förslag på tidsplan (0.31 MB)


Förenklad fiskeförvaltningsplan, arbetsmöte 7

(2019-03-22)

Manus med nuläge, egna förslag till anpassningar samt länsfiskekonsulenternas rekommendation processas vid mötet i Gysinge. Ett material att lägga fram vid kommande årsstämma finns framme. Länsfiskekonsulenterna samt Henrik Thomke finns att tillgå om mer information om arbetet behövs. Länsfiskekonsulenterna informerar om det arbetsförslag till tidsplan för omprövning av vattenverksamhet som är under utarbetande av Havs och Vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska Kraftnät. Mycket oroväckande då Dalälven föreslås läggas mycket sent, först 2035-40(!). I realiteten innebär det att gedigna forsknings-, analys och kartläggningsarbeten som genomförts i projekten Hållbar vattenkraft i Dalälven (HÅVD) respektive Laxfiskar i vattnet (LIV) lämpas överbord. Henrik Thomke återkommer med åtgärder i frågan.

Sammanställning av förslag och rekommendationer till fiskeregler (0.29 MB)


Fisketillsyningskurs, kursledare Ronnie Hermansson, länsfiskekonsulent Västmanland

(2019-03-05)

Tvådagarskurs i Gysinge. Medverkan av Polisen genom Mattias Hillerstig/Polisen Region Mitt. Stort intresse gjorde att kursen blev övertecknad, det var 37 deltagare från olika delar av hela NeDa-området. Önskemål om nytt kurstillfälle finns och vi ser på möjlighet till hösten 2019.

Kurs i fisketillsyn - Nedre Dalälven (0.14 MB)


Förenklad fiskeförvaltningsplan, arbetsmöte 6

(2019-02-19)

Arbetsmöte med sammanställning över nuläget, önskemål och förslag till anpassningar gås igenom med östra respektive västra grupperna i Gysingehemmets mötessal. Nytt möte planeras inför kommande årsstämmor.

Sammanställning av fiskeregler (0.24 MB)

Summering inför nätverksträff i Gysinge (0.14 MB)


Förenklad fiskeförvaltningsplan, arbetsmöte 5

(2019-01-23)

Till det fortsatta arbetet med fiskeregler läggs Östra och Västra gruppen ihop för att gå igenom det underlag till bl.a. förvaltningsregler, fiskekortlösningar och prioriteringar av tillsynsåtgärder som man arbetat fram. Baserat på synpunkter presenteras nytt manus vi nytt arbetsmöte i tid före tidsperioden med årsstämmor.

Sammanställning av fiskeregler (0.18 MB)

Vision och strategi för prioriterade arter (0.19 MB)


Temadag om fisketurism med Martin Falklind m.fl

(2018-12-04)

Som en del i projektet ”Samverkan mellan fiskets intressenter i Nedre Dalälven” bjöd vi in till en spännande och intressant dag den 4 december. Deltagarna fick bl.a. lyssna till Martin Falklind välkänd redaktör, filmare och debattör i fiskesammanhang och miljöfrågor.

På nedanstående länkar kan ni spela upp några av de föreläsningar som vi har filmat.

Introduktion till dagens temadag om fisketurism 
Förhandsvisning av Naturvårdsverkets introduktionsfilm om biosfärområdet Nedre Dalälven.

Möjligheter med digitala fiskekort, iFiske 
Kjell Ideskär och Thomas Abrahamsson om möjligheter med digitala fiskekort och hur dessa kan användas för förvaltning, prissättning, fångstrapportering, marknadsföring och tillsyn m.m.

Paneldebatt Martin Falklind och Daniel Brelin 
Om svenska fiskeupplevelsers konkurrenskraft, begreppet catch & release, etik och den yngre generationens intressen och engagemang m.m.

Nedre Dalälven uppdaterar om projektarbetet 
Henrik Thomke berättade om projektarbetet och Daniel Brelin gav en uppdatering kring "Mera LIV". Johan Hedin redovisade nya funktioner på fiskevårssajten, bl.a den interaktiva kartan.


Nu händer det mycket kring fisket i Nedre Dalälven

(2018-10-17)

Utöver nyheterna med webbsidan om fiskevård jobbas det för fullt i det pågående projektet "Samverkan mellan fiskets intressenter i Nedre Dalälven".

Fiskevårdsområdena som berörs av LIV-projektet (Laxfiskar i vattnen), d.v.s. Bysjön till havsmynningen, arbetar med framtagandet av en förenklad fiskeförvaltningsplan. Den tar upp vision, strategi, målarter, mål, regelverk, tillsyn och uppföljning av bestånden.

Planering och information om arbetet (0.18 MB)


Förenklad fiskeförvaltningsplan, arbetsmöte 4

(2018-10-02)

Fjärde omgången med arbetsmöten för östra respektive västra grupperna. Träffarna ägnades åt arbete med fiskeregler, östra gruppen på Söderfors Hembygdsgård (2018-10-01) och västra gruppen på Nässja Plantskola (2018-10-02).

Kallelse och agenda, östra gruppen (0.05 MB)

Kallelse och agenda, västra gruppen (0.20 MB)

Arbetsmanus: bakgrund, vision, strategi, målarter och mål (0.05 MB)


Förenklad fiskeförvaltningsplan, arbetsmöte 3

(2018-09-03)

Det tredje arbetsmötet rörande förenklad fiskeförvaltningsplan. Den östra gruppen träffades på Älvkarleby Fiskecamp (2018-08-20) och den västra gruppen träffades på Nässjö Plantskola (2018-09-03). 

Kallelse och agenda, östra gruppen (0.20 MB)

Kallelse och agenda, västra gruppen (0.20 MB)

Mall för målarter  (0.15 MB)

Arbetsmanus: vision, strategi, målarter och mål (0.80 MB)


Förenklad fiskeförvaltningsplan, arbetsmöte 2

(2018-06-12)

Det andra arbetsmötet rörande förenklad fiskeförvaltningsplan. Den östra gruppen träffades på Söderfors Hembygdsgård (2018-05-16) och den västra gruppen träffades på Nässjö Plantskola (2018-06-12). 

Kallelse och agenda, östra gruppen (0.20 MB)

Kallelse och agenda, västra gruppen (0.20 MB)


Förenklad fiskeförvaltningsplan, arbetsmöte 1

(2018-05-03)

Det första arbetsmötet rörande förenklad fiskeförvaltningsplan. Den östra gruppen träffades på Älvkarleby Fiskecamp (2018-04-23) och den västra gruppen träffades på Nässjö Plantskola (2018-05-03). 

Kallelse och agenda, östra gruppen (0.20 MB)

Kallelse och agenda, västra gruppen (0.20 MB)