"Sveriges närmsta vildmark"

Samverkan mellan fiskets intressenter i Nedre Dalälven

Syfte

Under LEADER-projektet ”Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet” samt i den dialog och det förankringsarbete som förts med fiskets intressenter i området har det framkommit att det finns ett starkt behov av ökad samverkan i olika fiskerelaterade frågor. Projektets syfte är därför att koordinera och arbeta tillsammans med områdets fiskevårdsområden, turistentreprenörer, markägare, kommuner och de som fiskar (ortsbefolkning och turister) för att stärka samverkan mellan dessa i frågor rörande fiskeförvaltning, fisketillsyn, prissättning, marknadsföring och andra frågor som intressenterna kan komma att lyfta under projektets gång.

 

Mål

* Konkret samverkan mellan intressenter som består efter projekttiden i frågor rörande fiskeförvaltning, fisketillsyn, prissättning, marknadsföring och andra frågor som intressenterna kan komma att lyfta under projektets gång.

* Att kommunerna erhållit mer kunskap och fler upparbetade kontakter som gör att de kan använda fiskemöjligheterna som en viktig del när kommunens attraktivitet framhålls för boende, inflyttning, besökare och näringsliv.

* Att fiskets intressenter tillsammans har skapat tyligare riktlinjer och samsyn gällande hur sjöar och vattendrags naturliga produktionsförmåga, biologiska mångfalld och därigenom fiskresursen främjas, samtidigt som social och ekonomisk utveckling värnas.


Nu händer det mycket kring fisket i Nedre Dalälven

(2018-10-17)

Utöver nyheterna med webbsidan om fiskevård jobbas det för fullt i det pågående projektet "Samverkan mellan fiskets intressenter i Nedre Dalälven".

Fiskevårdsområdena som berörs av LIV-projektet (Laxfiskar i vattnen), d.v.s. Bysjön till havsmynningen, arbetar med framtagandet av en förenklad fiskeförvaltningsplan. Den tar upp vision, strategi, målarter, mål, regelverk, tillsyn och uppföljning av bestånden.

Planering och information om arbetet (0.18 MB)


Förenklad fiskeförvaltningsplan, arbetsmöte 4

(2018-10-02)

Fjärde omgången med arbetsmöten för östra respektive västra grupperna. Träffarna ägnades åt arbete med fiskeregler, östra gruppen på Söderfors Hembygdsgård (2018-10-01) och västra gruppen på Nässja Plantskola (2018-10-02).

Kallelse och agenda, östra gruppen (0.05 MB)

Kallelse och agenda, västra gruppen (0.20 MB)

Arbetsmanus: bakgrund, vision, strategi, målarter och mål (0.05 MB)


Förenklad fiskeförvaltningsplan, arbetsmöte 3

(2018-09-03)

Det tredje arbetsmötet rörande förenklad fiskeförvaltningsplan. Den östra gruppen träffades på Älvkarleby Fiskecamp (2018-08-20) och den västra gruppen träffades på Nässjö Plantskola (2018-09-03). 

Kallelse och agenda, östra gruppen (0.20 MB)

Kallelse och agenda, västra gruppen (0.20 MB)

Mall för målarter  (0.15 MB)

Arbetsmanus: vision, strategi, målarter och mål (0.80 MB)


Förenklad fiskeförvaltningsplan, arbetsmöte 2

(2018-06-12)

Det andra arbetsmötet rörande förenklad fiskeförvaltningsplan. Den östra gruppen träffades på Söderfors Hembygdsgård (2018-05-16) och den västra gruppen träffades på Nässjö Plantskola (2018-06-12). 

Kallelse och agenda, östra gruppen (0.20 MB)

Kallelse och agenda, västra gruppen (0.20 MB)


Förenklad fiskeförvaltningsplan, arbetsmöte 1

(2018-05-03)

Det första arbetsmötet rörande förenklad fiskeförvaltningsplan. Den östra gruppen träffades på Älvkarleby Fiskecamp (2018-04-23) och den västra gruppen träffades på Nässjö Plantskola (2018-05-03). 

Kallelse och agenda, östra gruppen (0.20 MB)

Kallelse och agenda, västra gruppen (0.20 MB)