"Sveriges närmaste vildmark"


Gästrikeleden - ca 270 km

Gästrikland från norr till söder

Gästrikeleden ligger i södra Norrland vilket också syns på den varierande naturen. Det är en salig blandning av sjöar och forsar, våtmark och djupa skogar. Man talar om att här ligger ”Limes Norrlandicus”, som även kallas den biologiska norrlandsgränsen. Här möter Norrlands växt och djurliv den södra.

Ledbeskrivning

Gästrikeleden tar dig runt i Gästriklands natur och kulturhistoria. Att vandra i naturen ger dubbel positiv verkan. Längs Gästrikeleden upplever du intressanta och avstressande möten med natur- och kulturmiljöer. Samtidigt får du röra på dig och får motion.

Orangefärgade markeringar på träd och stolpar markerar leden. Där tveksamhet kan uppstå finns pilar som visar riktningen eller skyltar med texten - Gästrikeleden. Gästrikeleden ansluter till ett flertal andra leder såsom Upplandsleden, Hälsingeleden, Folkareleden, Lenåsleden, Fäbodleden och Björnspåret (Åmot). Svårighetsgraden varierar stort genom Gästrikeleden och så även framkomligheten, för mer detaljerad information om särskilda sträckor, kontakta www.naturkraft-gestrikland.se för mer information.

Längs leden

1. Hemlingby friluftsområde Hemlingby friluftsområde är Gävles största rekreationsområde och ligger i ett stort naturreservat drygt tre kilometer söder om Gävle centrum. Lat: 60.6506, Long: 17.1696

2. Grinduga Grinduga är ett Natura 2000-område och ingår i riksintresset Kalkområdet sydost om Gävle. Myrmarken ingår i Myrskyddsplan för Sverige. Lat: 60.6372, Long: 17.2978

3. Långhäll Vid Långhäll sammanbinds Gästrikeleden med Upplandsleden. Väster om Långhäll passerar leden gamla kolbottnar. Lat: 60.5885, Long: 17.3388

4. Bläcktjärnsjöns och Sävasjöns naturreservat Bläcktjärnsjöns och Sävasjöns naturreservat ligger intill leden. Tack vare den kalkrika marken har reservaten en artrik flora med flera orkidéarter. Lat: 60.5583, Long: 17.2772

5. Korsnäs timmerränna Timmerrännan uppfördes vid sekelskiftet för att transportera timmer till sågverket i Bomhus. Rännan är 30 km lång. Upp till 11 miljoner stockar per år flottades i rännan. Flottningen upphörde 1970, men vattnet rinner fortfarande i rännan från vår till höst. Lat: 60.5653, Long: 17.1142

6. Spjutholmens naturreservat Spjutholmens naturreservat utgör en brokig blandning av våtmarker och blockiga moränmarker. Intill stränderna finns äldre lövbestånd med stort inslag av ek, ask och lind. Dessutom finns här ett av få naturskogsbestånd av gran inom Nedre Dalälven. Lat: 60.4636, Long: 17.2915

7. . Bredforsområdet är en del av Nedre Dalälven med öar, holmar och fastland. Här finns en säregen miljö med älvängar, lövskogar och urskogsartade områden som bara har sin motsvarighet i det närliggande reservatet Båtfors. Lat: 60.4089, Long: 17.2198

8. Kvillanuddens naturreservat på Östvedaåsens utlöpare i Öbyfjärden och i det närbelägna Landa naturreservat växer unikt bestånd av brunmasurbjörk. Kvillanudden är ett populärt utflyktsmål med fin utsikt över Dalälvens fjärdar. Lat: 60.3727, Long: 17.0475

9. Hedesundafjärden breder ut sig över ett flackt moränlandskap. Tvärs över fjärden sträcker sig Ön, som är början på Hedesundaåsen. På Ön finns både stenåldersboplatser och gravar från vikingatiden. Lat: 60.3484, Long: 17.0268

10. Jordbärsmuren är norrlands största högmosse. Den här typen av mossar är en av de artfattigaste vegetationstyperna i landet. Jordbärsmuren och Ålboåns nedersta del är skyddat som naturreservat. Lat: 60.3292, Long: 16.9492

11. Järnvägsbanken är resterna från banan mellan Sala – Gysinge – Gävle. Tågtrafiken upphörde 1963 men de gamla järnvägsbroarna står kvar som ett byggnadsminne. Lat: 60.286, Long: 16.9143

För mer information

Gävle Kommun

Gävle Kommun


Nedre Dalälven ansvarar inte för ledernas standard eller ledinformationens aktualitet.