"Sveriges närmaste vildmark"


Tämnarån - ca 51 km

Från sjön Tämnaren till havets mynning vid Karlholsmbruk

Från lerslättsjön Tämnarens fågelrike till havet. Beroende på årstid och vattenmängd kan första delen till Ubblixbo ha nedsatt framkomlighet. Tämnarån är delvis rik på forsar, speciellt sträckan Strömsberg - Karlholm finns partier som vid lågvatten kan vara steniga.

Ledbeskrivning

Tämnarån går genom Tierpsslätten och är mest lättpaddlad mellan sjön Tämnaren och Strömsberg. Ån ringlar längs åkerkanter omväxlande med täta ridåer av alskog. Sträckan från Strömsberg till Karlholm är rik på forsar för den mer äventyrlige. Under fågelsäsongen är det lämpligt att starta paddlingen nedströms vid Ubblixbo för att inte störa fågellivet. Efter vägbron före Karlholm följ vänster åfåra för att komma fram till slutmålet vid Bruksdammen. Höger åfåra leder mot minikraftverket.

Längs leden

1. Tämnaren En mycket grund och fågelrik lerslättsjö. Vid sjöns östra kant finns berghällar ned mot sjön med fin vy över området. Aspnäs vid sjöns norra kant är en kurs/lägergård med ett kapell.

2. Ullfors Bruk Bruket anlades 1647-1649 vid Tämnarån i norra Uppland och var fram till 1929 ett vallonbruk. Den bebyggelse som finns kvar idag och den stora lantgården har bevarats nära nog intakt från 1800-talets slut. Den lokala föreningen Ullfors-gruppen har viss visningsverksamhet med bland annat Smedstuga, Arkivet och Snickeriverkstaden.

3. Husbyborg Platsen där en forntida kursgård låg som på Gustav Vasas tid kallades Konungs Husby. Nu kan man se en gammal kyrkoruin. Här går ån längs en ravinsträcka och är mest markant nedanför fallet i Gryttjom.

4. Tierps kyrka Kyrkan är bland de större sockenkyrkorna i landet och uppfördes någon gång i början av 1300-talet.

5. Torslundaåsen Här finns det boplatser från yngre stenåldern (cirka 2000 f Kr). I anslutning till åsen finns ett friluftsområde för motion och allmänt friluftsliv. Åsens krön når upp mot 60 m ö h och lämpar sig fint för en liten paus.

6. Fors Vid bron i Fors finns några stenar så passera försiktigt. Respektera privat område på östra sidan.

7. Strömsbergs bruk Även kallad Upplands vita pärla anlades 1643. Det är ett av de mest kompletta bruken som finns kvar med herrgård, smedja, kolhus, hyttbyggnad, rostugn och bostäder bevarade. Filmer som "Den goda viljan" av Ingemar Bergman och deckaren "Damen i svart" spelades in här. En speciell upplevelse är att besöka Älghornsmuseet i den gamla ångsågsbyggnaden och se på de 600 hornen. Visningsverksamhet finns via www.stromsbergsbruk.nu

8. Västlands bruk En gång i tiden ett av Upplands största järnbruk som brändes ned under rysshärjningarna i början av 1700-talet. I dag finns bara ett fåtal byggnader kvar. Västlands kyrka invigdes 1862 och här hittar du en rastplats med vindskydd.

9. Fiskemöjligheter På sträckan Västlands kvarn - Åmynningen finns det fiskemöjligheter om man köper fiskekort. Fisk från Östersjön såsom abborre, brax, gädda och id vandrar upp i ån för att leka. Upplysningar om fiskekort ger av Nedre Tämnarens FVO på telefon 070-528 01 21.

10. Karlholms bruk Vid Lövstabukten där Tämnarån mynnar. En omvandling pågår av det gamla industriområdet i Karlholm för att rymma olika verksamheter och även bostäder med ett attraktivt strandnära läge. Det mest framträdande minnet från brukstiden är den gamla Lancashiresmedjan tillsammans med bebyggelsen längs bruksgatan.

För mer information

Tierp Kommun
+46 (0) 293 - 21 83 24
Kanot och kajak


Nedre Dalälven ansvarar inte för ledernas standard eller ledinformationens aktualitet.