You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Fokusområde - Öppet landskap
I Nedre Dalälvsområdet finns flacka marker längs stränderna vid sjöar och vattendrag som regelbundet blir översvämmade, i synnerhet i samband med snösmältningen på våren. Huvuddelen av dessa marker återfinns längs Nedre Dalälven men tidvis översvämmade ängsmarker förekommer även på andra håll inom området, bland annat i Svartådalen. Älvängar och naturbeten är karaktäristiskt längs älven.
Unika förutsättningar som skapat biologisk mångfald
Höet från dessa ängar var under en lång tidsperiod en ovärderlig resurs som vinterfoder för boskapen. I vissa fall kombinerades också slåttern med efterföljande bete. Hävden tillsammans med vattnet har skapat förutsättningar för stora naturvärden såväl på ängarna som i den intilliggande skogens kantzoner.
Påverkas av upphörd hävd och förändrad vattenreglering
Eftersom hävden i stort sett upphört och regleringen av Dalälven medfört en förändrad vattenföring, har i dagsläget många av de tidigare öppna markerna vuxit igen eller håller på att växa igen, vilket innebär en förlust av biologisk mångfald och landskapsvärden.

Nedre Dalälvens Intresseförening har länge arbetat för att restaurera älvängar och för att slåttern och betet ska återupptas. Ett viktigt arbete för den biologiska mångfalden och för att behålla de öppna landskapen som i första hand bedrivits inom våra tre leaderprojekt: Skörd från älvängar, Hävd av älvängar och Gnista för glöd.
Avslutade projekt