You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Vårt övergripande mål är att medverka till en positiv profilering av området Nedre Dalälven som sträcker sig längs drygt 190 km av Dalälvens nedersta del. Vi ska också var en föregångare inom hållbar utveckling. Gemensamt för våra medlemmar är hur de har nytta av att området utvecklas positivt.

Älven är den faktor som framför allt förenar området naturgeografiskt, kulturellt och historiskt. Älven har genom historien påverkat ett betydande omland såväl kulturellt som naturgeografiskt som sträcker sig miltals från själva älven.
De 9 Nedre Dalälvs-kommunerna
Vår strävan är att förädlingsgraden och omsättningen inom turismsektorn ökar samt en breddning av turismutbudet genom utveckling av fler småskaliga turismverksamheter. Som därmed bidrar till en levande kulturbygd med livskvalitet och attraktivitet.

Till områdets positiva förutsättningar för bl.a. turism, företagsetableringar och inflyttning hör naturligtvis det centrala och strategiska läget, i Mälardalen norra del blott ca 1 tim från Arlanda. De senaste åren har flertalet av områdets 9 kommuner ett positivt flyttningsnetto och en expanderande bomarknad.
Välkommen till Nedre Dalälven