You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Betalning och resevillkor

Vem är ansvarig?
Nedre Dalälvens utvecklingsaktiebolag
Kölnavägen 25
SE-810 21 Gysinge. Tel: +46 (0) 291-211 80. 
Org Nr: 556297-9616.


Av bokningsbekräftelsen framgår vad som köpts och villkor för detta. Har bokning gjorts via återförsäljare är det återförsäljarens skyldighet att tillse att gällande villkor och betalningsrutiner efterföljs av kunden.

När blir min bokning bindande? 
Bokningen gäller för såväl NeDa som för Dig så snart Du erhållit bekräftelse på bokningen och Du inom avtalad tid betalt överenskommen summa.

När Du gör bokning online på vår hemsida får Du en bekräftelse på bokningen till Din e-postadress. Skulle Du inte få en bekräftelse inom 24 timmar via e-post måste Du kontakta NeDa via telefon 0291-211 80 eller via e-post info@nedredalalven.se.

Vad, när och till vem skall jag betala? 
Du skall betala publicerat pris för bokningen plus eller minus sådana ändringar av skatter som inträffat efter prislistans tryckning. Tidpunkt och mottagare av betalning framgår av ”Särskilda Villkor”. Onlinebetalning sker direkt vid bokningstillfället med kreditkort och sidan är krypterad (SSL 128 bits), så att kunden säkert kan lämna ut personuppgifter och kortinformation.

Vad händer om jag inte betalar i tid? 
NeDa skickar ingen betalningspåminnelse på ev obetald avgift. Bokningen avbokas om sådan avgift ej är NeDa tillhanda senast det förfallodatum som står på bekräftelsen. Om Du inte betalar i tid betraktas detta som en avbokning, varvid reglerna om avbokning gäller.

Vad gäller om jag vill avboka? 
Du kan avboka muntligen eller skriftligen till NeDa på tel: +46 (0)291-211 80 eller info@nedredalalven.se. Vid avbokning gäller denna endast efter mottagen bekräftelse från NeDa.

Om andra avbokningsmöjligheter finns, framgår detta av ”Särskilda Villkor” nedan. Vid avbokning gäller avgifter enligt ”Särskilda Villkor”. OBS! Ändring av ankomst eller avresedag räknas som avbokning.

Vad gäller om jag bara vill ändra på något? 
Om möjlighet finns att ändra på delar av bokningen framgår kostnaden för detta av ”Särskilda Villkor”. OBS! Ändring av ankomst-/avresedag räknas som avbokning.
 
Men om det händer mig något? 
Du kan skydda Dig mot avbokningskostnader genom att köpa ett avbeställningsskydd. Prisuppgift se under ”Särskilda Villkor”. Med avbeställningsskydd kan Du avboka fram till 24 tim innan avresa utan annan avgift än en expeditionsavgift på 5 % av bokningens pris, dock högst SEK 200 om följande inträffar (vid senare avbokning utgår full avgift): 

a. Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat Dig själv, maka/make, sambo, Dina eller deras föräldrar, barn, syskon eller medresenär. 
b. Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret. 
c. Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför Din kontroll, t ex omfattande eldsvåda eller översvämning i Din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att Du skall stå fast vid Din bokning. Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som inkommer senare än 7 dagar efter avbeställningsdatum beaktas ej. Avgiften för avbeställningsskydd, ändringsavgift samt bokningsavgift återbetalas ej.

Vad händer om något går snett? 
Om hela eller delar av Din bokning inte kan levereras enligt bokningsbekräftelsen och om inget ersättningsarrangemang kan ordnas, vars skillnader mot det Du bokade är så små att det saknar betydelse för Dig - t ex hotell eller stuga i samma klass så har Du rätt att avboka. Du får då tillbaka allt det Du betalat, med avdrag för värdet av de delar av bokningen, som Du ev redan hunnit utnyttja. Om en transporttjänst eller evenemang som ingått i bokningen inställs på kort varsel, gäller att återbetalning sker endast för inställt evenemang/transporttjänst. Om Du har klagomål måste Du framföra dem till oss inom 3 (tre) dagar från ankomstdagen. Fel som uppstår under vistelsen skall rapporteras omedelbart. Detta görs i första hand till ex hotellet eller stugvärden. Om Du underlåtit att söka rättelse under hyrestiden och därmed ej givit hotellet/värden möjlighet att rätta till eventuella brister, kan Du inte i efterhand kräva ersättning. Om Du ändå inte är nöjd med kompensationen/ersättningen skall detta framföras skriftligen senast 60 dagar efter avresa.

Vad händer om jag och arrangören inte kommer överens? 
Vänd Dig direkt till oss med eventuella klagomål. Om vi inte kommer överens kan Du vända Dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och representanter för researrangörer och konsumenter. Nämndens adress är: Box 174, 101 23 Stockholm.
 
Vad gäller när jag bokar en stuga, lägenhet, logi eller aktivitet?
Vi är skyldiga se till att:
- Du får en skriftlig bekräftelse på Din bokning.
- Du får handlingar och övriga uppgifter i god tid.
- Du får information om alla väsentliga förändringar som berör Din bokning.
- Den köpta tjänsten stämmer med beskrivning på bekräftelsen. NeDa ansvarar inte för löften som getts direkt till Dig utan vår vetskap av ägare eller ägares kontaktperson. Se till att få sådant löfte skriftligt av dem för säkerhets skull.
- Du får disponera stugan/lägenheten/hotellrummet från det klockslag som angetts på Din bekräftelse.
 
Vad har jag för skyldigheter? 
* Du har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser gjorda av bokningspersonal som är av väsentlig betydelse för Dig skall vara noterade i färdhandlingarna för att kunna åberopas. 

* Du måste följa ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för stugan/-lägenheten, transportmedlet, etc. OBS! det är oftast privata hem som hyrs ut. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att Du eller någon annan i ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och Du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten, än vad Du uppgav i bokningen. Alla personer skall uppges vid bokningstillfället, vi utgår från att max 1 barn under 2 år ej använder egen bädd om inget annat anges. 

* Om klagomål gällande störande uppträdande inkommer till uthyraren har han rätt att omedelbart vräka hyresgästen om rättelse ej sker omedelbart efter tillsägelse. Samma regler gäller också där det vistas för många personer än antalet som är tillåtet för objektet. I inget av fallen sker återbetalning för resterande hyrestid, däremot är Ni som gäst skyldig att ersätta uthyraren för kostnader som föranletts av det ovannämnda. 

* Om Du har något klagomål gällande objektet skall Du i första hand kontakta värden så att eventuella oklarheter kan lösas under Er vistelse. 

* Du skall vid bokningstillfället uppge om Du lider av någon typ av allergi så vi som förmedlare har möjlighet att hitta rätt objekt till Dig. OBS! Det står även i beskrivningen för objektet att husdjur/rökning inte är tillåtna. Vi kan ej garantera att det inte har varit något husdjur/rökning i objektet kort tid innan objektet tillträdes.

* Du måste lämna tillbaka samtliga nycklar till din stuga/lägenhet/hotellrum vid avresa. Om detta ej göres debiterar vi dig en avgift för låsbyte.

* Du måste städa före avresan om inte annan överenskommelse är gjord. Vid utebliven städning kommer en kostnad om minst SEK 1 000 att debiteras. 

* Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

ÖVRIGT 
Aktuell in- och utcheckningstid anges på bekräftelsen. Vänligen notera att: I logipriset ingår inte, om inte annat anges på bekräftelsen, städning, sänglinne, handdukar, barnsäng/barnstol, toalettpapper etc. Tänk på att ta med det som behövs för vistelsen! 

PERSONUPPGIFTSLAGEN 
Genom att betala samtycker Du till att personuppgifter får behandlas av NeDa. Detta för är att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att tillförsäkra att NeDa har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall, att uppfylla villkoren för avbeställningsskyddet samt att administrera och behandla eventuella skador. Uppgifterna kan också komma att användas för att informera om försäkrings- och betalningstjänster samt reserelaterade erbjudanden från NeDa eller för av oss gjord uppföljning.
 
SÄRSKILDA VILLKOR
Utgivare och paketarrangör: Nedre Dalälvens utvecklingsaktiebolag

Minimiålder för bokning 
För att boka/ingå avtal med oss måste man vara 18 år om ingen högre åldergräns anges på bekräftelsen. Uppfyllande av åldergräns är ett krav för att få tillträde till boendet. 

Avgifter och betalning 
Bokningens pris erläggs genom onlinebetalning och kortinnehavaren ansvarar för att pengar finns på kortet så att köpet kan fullbordas. Avbeställningsskydd respektive bokningsavgift TILLKOMMER. 

Avbeställningsskydd 
Kan endast tecknas vid bokningstillfället. Priset är SEK 295 per bokning och gäller för samtliga namngivna personer i bokningen. Avbeställningsskyddet gäller endast i samband med uppvisandet av läkarintyg. Om kunden väljer att utnyttja avbeställningsskyddet avbokas samtliga personer i bokningen. Ingen delåterbetalning kan ske om övriga väljer att utnyttja resan. 

Avbeställningskostnader 
(Då avbeställningsskydd ej tecknats eller ej gäller). 

12 dagar eller fler före ankomst: 20% av bokningens pris.
11-2 dagar före ankomst: 50% av bokningens pris.
1-0 dagar före ankomst: 100% av bokningens pris.

Avgifter för avbeställningsskydd, ändrings- samt bokningsavgift återbetalas ej. 

Ändringskostnad 
Gäller per bokning och tillfälle, SEK 150. 

Överlåtelse 
Överlåtelse av boende och arrangemang kan ske före avresedagen.

Bokningsavgift, dröjsmålsränta 
Ingen bokningsavgift tas ut vid bokningar via Internet. Vi tillämpar bokningsavgift med SEK 100 vid bokningar via telefon/fax. Bokningar via resebyrå eller agent gäller respektive företags bokningsavgifter dock lägst SEK 100. Vid betalning efter förfallodag utgår dröjsmålsränta och påminnelseavgift.

Force Majeure 
För det fall resan inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som arrangören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om resans inställelse beror på någon som arrangören anlitat eller annan i tidigare led. 

Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.