You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Projekt - Samverkan mellan fiskets intressenter i Nedre Dalälven
Projektets syfte är koordinera och arbeta tillsammans med områdets fiskevårdsområden, turistentreprenörer, markägare, kommuner och de som fiskar, ortsbefolkning och turister. Vi vill stärka samverkan mellan dessa i frågor rörande fiskeförvaltning, fisketillsyn, prissättning, marknadsföring och andra frågor som intressenterna kan komma att lyfta under projektets gång.

2018-2020 fortsatte arbetet genom projektet "Samverkan mellan fiskets intressenter i Nedre Dalälven", med stöd från Europeiska Havs- och Fiskerifonden. Nedan följer dokumentation från nätverksträffar och seminarier som anordnats i projektet. Projektet har försommaren 2020 förlängts till slutet av 2021.